• 1. В какви случаи Amgen събира Ваши лични данни?

  • Когато взаимодействате със служители на Amgen и с наши представители.
  • Когато участвате или подавате молба да бъдете включени в свързани с Amgen дейности, например клинични изпитвания, експертни срещи или консултации.
  • Когато се регистрирате за организирано от Амджен събитие (включително онлайн такова)
  • Когато се свържете с нас с искане за медицинска информация, докладване на проблеми с безопасността или качеството
  • От уебсайтове или мобилни приложения на Amgen и трети страни („приложения“), които Ви молят да предоставите лична информация, както е описано в съответната Политика за поверителност. Когато участвате в свързано с Amgen събитие или конгрес, Amgen може да получи личните Ви данни от организатора, както е описано в съответната Политика за поверителност.
  • В допълнение към това, Amgen редовно получава професионална информация относно Медицински специалисти в Европа от трето лице доставчик на услуги. Amgen предприема стъпки, за да гарантира, че информацията, която получава, е била събрана и прехвърлена в съответствие с приложимите закони в областта на поверителността на личните данни.
 • 2. Защо Amgen обработва личните Ви данни?

  Amgen може да обработва личните Ви данни по различни причини в зависимост от вида взаимоотношение помежду ни, използвайки редица правни основания на законите за поверителност като: законни бизнес цели; съгласие; когато това е необходимо за спазване на правните и регулаторни задължения на Amgen и когато това е необходимо за изпълнението на сключен с Вас договор.

  Законни бизнес цели на Amgen Дейности, водещи до обработване
  • Професионална и научна дейност на Amgen
  • Рекламиране и оценка на продуктите и услугите на Amgen.
  • Взаимодействие със служители на Amgen.
  • Участие в професионални срещи и конгреси.
  • Отговаряне на искания за получаване на медицинска информация
  • Идентифициране и ангажиране на научен експерт или лидер в професионална област.
  Управление и спазване на договор
  • Заплащане за предоставени от Вас услуги или възстановяване на направени от Вас разходи.
  • Оказване на помощ, когато планирате пътувания, свързани с бизнеса или продуктите на Amgen.
  • Управление на Вашето участие в клинични изпитвания
  Спазване на правни и регулаторни изисквания
  • Съобщаване на нежелани събития от съображения за безопасност: Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)
  • Клинични изпитвания: Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и Наредба № 31 за определяне на правилата за добра клинична практика
  • Transparantie; Wet op 18 december 2016 (geconsolideerde versie- en haar koninklijke besluiten.
  Съгласие
  • Участие в онлайн проучвания и услуги или приложения.
  • Съгласие, предоставено от Вас на наши трети страни – доставчици (например Cegedim)
  • Оповестяване на предоставянето на стойност от страна на Амджен
 • 3. Какъв вид лични данни обработваме?

  В зависимост от целите, за които се събира личната информация, Amgen може да обработва следните данни:

  • Името Ви;
  • Информация за връзка с Вас, например адрес, имейл или телефонен номер;
  • Професионалната Ви информация, например области на специализация и опит;
  • Данни и кратка информация за взаимоотношенията Ви с търговски представители или медицински персонал на Amgen и
  • Финансова и банкова информация, но само ако е необходимо, за да Ви се заплати за извършени от Вас услуги или да Ви бъдат възстановени разходи.
  • Професионален регистрационен номер
  • Вашето искане и всички данни, необходими за изпълнението му (например дата на пътуване за Конгреса)
 • 4. Кой може да има достъп до личните Ви данни?

  В зависимост от целите, за които се събира личната информация, до такава информация може да имат достъп:

  • Оторизирани служители от Amgen или нейни представители, действащи от името на Amgen, в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни;
  • Регулаторни органи и комисии по етика или други трети страни, съгласно приложимите закони;
  • Трети страни, които обработват лична информация в качеството на лица, обработващи данни според инструкциите на Amgen (например пътническа агенция или клинична изследователска организация) и
  • Трети страни, с които Amgen си сътрудничи (например други фармацевтични фирми), но само след като бъдат предприети разумни мерки, за да се гарантира, че можем да споделяме тази информация, като спазваме приложимите закони за защита на личните данни.
 • 5. Къде се обработват личните Ви данни?

  Amgen е мултинационална компания със седалище в Съединените щати. Amgen поддържа центрове за обработване на данни в цял свят, включително в Европейския съюз и САЩ. Amgen може да обработва лична информация в международни бази данни, до които може да има достъп оторизиран персонал на Amgen от различни точки на света.

  Трансфери извън Европа се извършват в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни. Независимо от това къде се събира или обработва личната Ви информация, Amgen поддържа и осигурява доставчиците на услуги също да поддържат съответното ниво на административна, техническа и физическа защита с цел защита на Вашата информация.

  Трансферите на лични данни между Amgen и дружества от групата се извършват в съответствие с приложимите закони и нашите Задължителни фирмени правила (ЗФП). За повече информация относно ЗФП, включително възможността за подаване на жалба относно обработването на личните Ви данни в нарушение на ЗФП, посетете  http://www.amgen.com/bcr/.

  Получатели Предпазни мерки при трансфер на лични данни към държави, които не са обявени за подходящи от Европейската комисия Допълнителна информация

  Дружества от групата Amgen

  Задължителни фирмени правила на Amgen

  За повече информация относно ЗФП на Amgen или за подаване на жалба относно обработването на личните Ви данни в нарушение на ЗФП, посетете http://www.amgen.com/bcr/.

  Системни оператори, обработващи лични данни съгласно инструкции от Amgen.

  Типови договори (Стандартни договорни клаузи) във форма, одобрена от Европейската комисия.

  За повече информация относно типовите договори, в т.ч. съдържанието на типовите договори, посетете: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en.

  За повече информация относно използването на типови договори от Amgen, свържете се с отдела за защита на личните данни (Privacy Office) в Amgen на имейл адрес: privacy@amgen.com

 • 6. Съхранение на личните Ви данни

  Amgen обработва личните Ви данни за такъв период от време, колкото е необходимо за изпълнение на целите, посочени в настоящата декларация за поверителност, и за запазване на личните Ви данни в съответствие със съответните подзаконови и законови разпоредби.

  Критериите се определят от:

  • Целта на събраните данни и изпълнението на тази цел.
  • Основанието за събиране на данните: например в случай на дадено съгласие, можете да го оттеглите по всяко време.
  • Задължителни периоди за запазване на личните данни, предвидени в договорните и регулаторните изисквания.

  Ако желаете да получите повече информация за конкретно обработване, свържете се по имейл с отговорника на Amgen по защитата на личните данни на имейл адрес: privacy@amgen.com или адрес гр. София, ул. Казбек 63, ет. 5.

 • 7. Как можете да получите достъп, да коригирате или да изтриете Ваши лични данни, които обработваме?

  За заявки за достъп, коригиране или изтриване на личната Ви информация, свържете се с отговорника по защита на личните данни на имейл адрес: privacy@amgen.com или адрес гр, София, ул, Казбек 63, ет. 5.
 • 8. Как можете да упражните правото за преносимост на данни?

  Съгласно правото за преносимост на данни можете да получите Вашите лични данни, които предоставяте на Amgen в структуриран, често използван и машинно-четивен формат.

  Обърнете внимание, че това право се прилага при определени условия и може да бъде поискано, като се свържете с отдела за защита на личните данни (Privacy Office) в Amgen на имейл адрес: privacy@amgen.com

 • 9. Как можете да подадете жалба до надзорен орган?

 • 10. Как можете да се свържете отговорника по защита на личните данни?

  Амджен България ЕООД,
  гр. София,
  ул. Казбек 63,
  ет. 5,privacy@amgen.com