Оповестяване на финансова информация

Амджен е поела ангажимент за цялостно спазване на задълженията за оповестяване според Кодексите на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA).

  Оповестяване на предоставяне на стойност към Здравни организации (ЗО)
 • Дарения :
  Ще оповестяваме Дарения и Грантове, които предоставяме на ЗО в подкрепа на науката, технологиите, медицината, здравеопазването, научноизследователската и образователна дейност.
 • Участие в разходи, свързани с научни и/или образователни събития:
  Ще оповестяваме приноса към разходи, свързани със събития (такси, съпътстващи разходи и спонсорства), предоставени от ЗО за обучение на медицински специалисти.
 • Такси за услуги и консултации/Хонорари:
  Ще оповестяваме Хонорари и съпътстващи разходи за пътуване и настаняване, когато Амджен сключи договор със ЗО за предоставяне на консултантски услуги.
  Оповестяване на предоставяне на стойност към Медицински специалисти (МС)
 • Такси за услуги и консултации/Хонорари:
  Ще оповестяваме Хонорари и съпътстващи разходи за пътуване и настаняване, когато Амджен сключи договор с МС, който говори от наше име или предоставя консултантски услуги.
 • Участие в разходи, свързани с научни и/или образователни събития:
  Ще оповестяваме регистрационни такси, разходи за пътуване и настаняване, когато Амджен спонсорира (финансира) индивидуални МС да присъстват на научни и/или образователни събития.

 • Оповестяване на предоставяне на стойност за Научноизследователска и развойна дейност

  Ще направим обобщено оповестяване на предоставяне на стойност, свързана с планирането и извършването на
  i) неклинични проучвания,
  ii) клинични изпитвания and
  iii) проспективни неинтервенционални проучвания.

  Взаимодействие с Пациентски Организации

  Ще оповестяваме информация за работата си с пациентски организации, включително детайли за активностите и нивото на предоставеното финансиране на www.amgen.com.

  За въпроси и запитвания, моля да ни пишете на globaltransparency@amgen.com

  2022 Оповестяване на предоставяне на стойност (обновено 30/6/2023)
  2021 Оповестяване на предоставяне на стойност (обновено 30/6/2022)
  2020 Оповестяване на предоставяне на стойност (обновено 29/6/2021)
  2019 Оповестяване на предоставяне на стойност (обновено 16/6/2020)
  2018 Оповестяване на предоставяне на стойност (обновено 7/10/2019)
  2017 Оповестяване на предоставяне на стойност (обновено 9/11/2018)
  2016 Оповестяване на предоставяне на стойност (обновено 28/6/2017)
  2015 Оповестяване на предоставяне на стойност (обновено 28/6/2016)
  Методологии за изготвяне на оповестяванията
  Amgen EFPIA Disclosure Code Self-Certification Scheme  


  Disclaimer:

  Publication of transfers of value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to HCPs/HCOs our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable codes. Individual disclosures have been consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable codes that our company signed off to.

  These publications do not grant a general permission for those accessing our website or the national platforms to undertake additional processing of the healthcare professionals’ data.

  For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on this website, we refer to the Methodological Note that clarifies the meaning and content of the transfers of value reported.

  Забележка:

  Публикуването на предоставянето на стойност на Получатели цели докладването на стойности (парични или в натура) към МС/ЗО, с които компанията ни си е сътрудничила/ е имала взаимоотношения, следвайки целите и разпоредбите на приложимите кодекси. Индивидуалното оповестяване се базира на изрично съгласие на отделните Получатели – това съгласие е дадено във връзка със спазването на приложимите кодекси, към които нашата компания е поела задължение.

  Това публикуване не дава генерално разрешение на тези, които посещават уебсайта ни или националните платформи, да предприемат допълнително обработване на данните на медицинските специалисти.

  За доброто разбиране на публикуваните на този уебсайт доклади за оповестяване, се реферираме към Методологичната бележка, която разяснява значението и съдържанието на докладваните предоставени стойности.