×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg??

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

×

Искате ли да се свържете с Външния сайт и да напуснете Amgen.bg?

НАПУСКАТЕ УЕБСАЙТА НА АМДЖЕН. Амджен не носи отговорност и не упражнява контрол над организацията, изгледа или верността на информацията, която се съдържа на този сървър или сайт.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Тези условия за ползване описват условията, които се прилагат при ползване от Ваша страна, на който и да е и от всички уеб сайтове на Амджен Инк и/или на Амджен САЩ Инк. (наричани заедно „Амджен“). Преди да получите достъп до този уеб сайт ще трябва да посочите дали се съгласявате да бъдете обвързан от тези условия за ползване. Ако се съгласите да бъдете обвързан от тези условия за ползване, Вие ще получите достъп до уеб сайта. Ако не се съгласите да бъдете обвързан от условията на това Споразумение, Вие няма да получите достъп до уеб сайта.

Амджен може по всяко време да преразгледа или измени това Споразумение, или да предвиди нови условия за ползване на този уеб сайт. Такива промени, преразглеждания или изменения влизат в сила незабавно след като Ви бъдат съобщени, което може да бъде направено с всякакви средства включително, но не само, с публикуване на уеб сайта или по електронна поща. Всяко използване на уеб сайта след такова уведомление ще се счита за приемане на тези промени, преразглеждания или изменения. Амджен може да променя своите услуги по всяко време.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

Амджен управлява уебсайта. Амджен България ЕООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в България с ЕИК 200734900 и адрес гр. София, ул. Казбек 63, ет. 5.

Съдържанието на този сайт е предназначено да бъде източник на обща информация във връзка с обхванатите теми и се предоставя само при условия „както е“ и „каквото е налично“. Вие следва да потвръдите изложената информация, която се съдържа тук и от други източници, както и да разглеждате информацията внимателно заедно с Вашия лекар. Амджен не се ангажира с предоставянето на медицински или други професионални съвети или услуги чрез този уеб сайт и предоставената информация няма за цел да замести медицинските съвети, предоставени от лекар. Ако желаете или имате нужда от такива услуги или съвети, Вие следва да се консултирате с медицински специалист. Вие не следва да приемате публикуването на материали от страна на Амджен като потвърждение на съдържанието им от Амджен или като гаранция за каквато и да е стратегия, препоръка, лечение, действия или приложение на лекарство или препарат, направена от автора на материала.

Обхват на правото за ползване

Амджен Ви кани да разгледате, използвате и прехвърляте данни в единично копие от този уеб сайт за Ваша информация, не търговско ползване. Не може да променяте хартиени или дигитални копия на принтиран или свален материал по никакъв начин, и не може да използвате илюнстрации, снимки, виеа или аудио записи или каквито и да било други отделни графики отделно от съпътстващия ги текст. Статутът на Амджен (и на всеки друг известен допринесъл) като автори на съдържанието на Уебсайта трябва да бъде отбелязван. Освен ако друго не се придвижда на тази уебстраница, никаква част от материал или софтуер на този уеб сайт не може да бъде копирана, прехвърляна или съхранявана в система за съхраняване на данни за други цели, нито може да бъде разпространявана отново за други цели, без изричното писмено разрешение на Амджен. Вие разбирате, че Амджен може да прекрати, измени или ограничи правото Ви на ползване на този уеб сайт поради каквато и да е причина без предварително уведомление и Амджен може да изиска, по свое усмотреие, връщане или унищожение на всички копия, които сте направили.

Отговорни сте също така, всички хора, които ползват уебсайта през Вашата интернет връзка, да са наясно с и да спазват Условията за ползване и всички приложими правила и условия.

Уебсайтът е насочен към жителите на България. Амджен не твърди, че наличното съдържание на или чрез уебсайта е подходящо или налично в други локации. Ако приемете да използвате уебсайта извън България, правите това на свой собствен риск.

Без гаранции

ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРИ УСЛОВИЯ „КАКТО Е“ И „КАКВОТО Е НАЛИЧНО“ БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КАКВИТО И ДА Е МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ТОЧНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ НА НОРМИ И ИЗИСКВАНИЯ. АМДЖЕН НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ТОЧНОСТ, ИЗЧЕРПАТЕЛНОСТ, АКТУАЛНОСТ ИЛИ НАДЕЖДНОСТ НА КОЙТО И ДА Е ОТ МАТЕРИАЛИТЕ, ДОСТЪПЕН ЧРЕЗ ТОЗИ УЕБ САЙТ. ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ДА Й СЕ ДОВЕРИТЕ И ДА Я ИЗПОЛЗВАТЕ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ И НА МАТЕРИАЛИТЕ, ПУБЛИКУВАНИ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. АМДЖЕН НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБ САЙТА ЩЕ БЪДЕ НЕОБЕЗПОКОЯВАНО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ, ЗА ДА ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО, КОЕТО ПОЛУЧАВАТЕ ОТ УЕБ САЙТА НЕ СЪДЪРЖА ВИРУСИ.

Горните изключения не се прилагат в юрисдикции, които не допускат изключването на определени мълчаливи гаранции.

Ограничаване на отговорностт

ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ИЛИ НА НЯКОИ ОТ ПУБЛИКУВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. АМДЖЕН ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ДОГОВОРНА, ИЛИ ДЕЛИКТНА, КОНКРЕТНА ОТГОВОРНОСТ, ИЛИ ДРУГА, ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СЪПЪТСТВАЩИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ ВРЕДИ, НАСТЪПИЛИ ОТ ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБ САЙТА, ДОРИ АКО АМДЖЕН Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НАДЕЖДНОСТ, НА КОЯТО И ДА Е ЧАСТ, ОТ КОЙТО И ДА Е МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕН ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА ИЛИ КОИТО ВЪЗНИКВАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В СЪДЪРЖАНИЕТО, ИЛИ ЗАБАВЯНИЯ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЛИ ДО ПОЛЗВАТЕЛЯ, ПРОБЛЕМИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ ВРЪЗКИ С УЕБ САЙТА ИЛИ ВИРУСИ, С КОИТО ПО НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ СА ЗАРАЗЕНИ ЦЕЛИЯ ИЛИ ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, ВОЙНА, ТЕРОРИЗЪМ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ, КРАЖБА ИЛИ РАЗРУШАВАНЕ, НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО УЕБ САЙТА ИЛИ СВЪРЗАНА С НЕГО ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ ПРОГРАМИ.

Нищо в тези Условия за ползване изключва или ограничава отговорността на Амджен при смърт или физически наранявания, произлизащи от небрежността на Амджен, измама или измама с невярно съдържание, или всякаква друг отговорност, която не може да бъде изключена според законите на България.

Обезщетение

Ако нарушите, което и да е от тези условия за ползване или злоупотребите с ползването на този уеб сайт, Вие изразявате съгласието си да защитавате, обезщетите и компенсирате настъпването на вреди за Амджен, негови служители, директори, работници, представители или лицензополучатели от всякакъв вид отговорност, включително разходи, разноски, адвокатски хонорари, която може да възникне от или да бъде свързана с Вашето нарушение или злоупотреба при ползване.

Информация, предоставена от ползвателите Определени зони от този уеб сайт Ви дават възможност да изпращате съобщения по електронна поща или по друг начин да предоставяте обратна информация, или информация на Амджен.

Вие изразявате съгласието си, че чрез предоставяне на информация:

  • Ако сте лекар, няма да предоставяте каквато и да е информация, която назовава директно пациент или такава, за която не разполагате с всички необходими съгласия и разрешения за разкриването й;
  • Ще предоставяте само информация, която е в съответствие с приложимото право и няма да е обидна, клеветническа, нецензурна, незаконосъобразна, заплашителна, повтаряща се или по друг начин неподходяща, не съдържа вируси или друг софтуер, който може по негативен начин да засегне функционирането на компютъра на друго лице;
  • Амджен не е отговорен за публикувано или качено съдържание от Вас или друг потребител на уебсайта, включително за неговата точност;
  • Вие разбирате и се съгласявате, че данните, предоставени като обратна информация ще се считат за неповерителни;
  • Амджен има правото да оповести самоличността Ви на трети страни, които твърдят, че публикуваното или качено от Вас съдържание на уебсайта представлява нарушение на техните права на интелектуална собственост или правата им за защита на личните данни; и
  • Вие предоставяте на Амджен неотменимо право да използва, копира, изменя, публикува, представя, прехвърля и разкрива тази информация чрез всякаква медия в съответствие с настоящото Споразумение за ползване и се отказвате от всякакви морални права, които бихте могли да имате върху такава информация. В съответствие с всичик приложими материални закони, Амджен има право да използва тази информация, включително всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, които се съдържат в нея поради каквито и да било причини.

Права на интелектуална собственост

Амджен е собственик или е лицензиран за всички права на интелектуална собственост от уебсайта и върху всички материали, публикувани в него. Всички такива права са запазени.

Търговски марки

Търговските марки на Амджен са изключителна собственост на Амджен. Неоторизираното използване на която и да е от търговските марки, марки за услуги или лого на Амджен може да представлява нарушение на законите за търговски марки.

Авторски права

Този уеб сайт е обект на защита от законите за авторско право. Освен за свое собствено информационно, лично, нетърговско ползване, за каквото сте получили разрешение по-горе, Вие нямате право да изменяте, възпроизвеждате или разпространявате дизайна или изгледа на уеб сайта, нито индивидуалните сектори на дизайна или изгледа на уеб сайта или логото на Амджен, без писменото разрешение на Амджен.

Информация, новини и прес съобщения

Този уеб сайт съдържа информация, новини и/или прес съобщения относно Амджен. Тъй като тази информация се счита за точна към датата, на която е изготвена, Амджен отхвърля всякакво задължение или отговорност за актуализиране на тази информация, новини или прес съобщения. Информация относно дружества, различни от Амджен, която се съдържа в тези новини, прес съобщения или други, не може да се счита като надеждна на основание, че е предоставена или потвърдена от Амджен.

Връзки

Този уеб сайт на Амджен може да съдържа връзки към уеб сайтове на други страни. Свързаните сайтове не са под контрола на Амджен и Амджен не носи отговорност за съдържанието, на който и да е друг уеб сайт, свързан с този уеб сайт. Тези връзки не означават потвърждение от страна на Амджен на материалите на другите сайтове и Амджен отхвърля всякаква отговорност във връзка с Вашия достъп до такива свързани уеб сайтове. Амджен предоставя връзки към други уеб сайтове като удобство за потребителите си и достъпът до тях чрез този уеб сайт се извършва изцяло на Ваш собствен риск.

Освен ако друго не е предвидено в писмено споразумение между Вас и Амджен, Вие трябва да спазвате политиката за връзки на Амджен, както следва: (i) всяка връзка към уеб сайта трябва да бъде само текстова и ясно да указва „УЕБ САЙТ на АМДЖЕН“, (ii) видът, позицията и другите аспекти на връзката не могат да бъдат такива, които да увреждат или да уронват доброто име, свързвано с дружествата и търговските марки на Амджен, (iii) видът, позицията и другите аспекти на връзката не трябва да създават погрешно впечатление, че Вашата организация или субект са спонсорирани от, свързани с или действат заедно с Амджен; (iv) когато бъде избрана от потребител, връзката трябва да изобразява уеб сайта на цял екран, а не в „рамка“ на свързания уеб сайт и (v) Амджен си запазва правото да отмени съгласието си за такава връзка във всеки един момент по своя собствена преценка.

Сигурност

Този уеб сайт може да изисква от Вас да се регистрирате или да получите парола преди да Ви бъде разрешен достъп до уеб сайта или определени услуги, които той предлага. Вие носите отговорност за осигуряване на поверителността на информацията, предоставена при регистрация и паролата, както и за всяко използване на паролата, независимо дали то е с Ваше разрешение или не.

Амджен има правото да прекрати всяка регистрация или парола по всяко време, ако по своя преценка реши, че Вие не сте спазили някое от условита в Условията за ползване.

Местоположение, приложимо право и арбитраж

Този уеб сайт се поддържа от Амджен чрез офисите в България. Тези условия се подчиняват на правото на България. Амджен не предоставя гаранции, че информацията на уеб сайта е подходяща или налична за ползване на други места и достъпът до този уеб сайт от територии, на които той може да се окаже незаконен е забранен. Тези, които вземат решение да се свържат с този уеб сайт от други места, правят това по своя собствена инициатива и носят отговорност за спазването на приложимите местни закони.

Нарушения и допълнителни политики

Амджен си запазва правото да претендира парично обезщетение, допустимо от закона за нарушения на тези Условия за ползване, включително правото да блокира достъпа от определен интернет адрес до този уеб сайт.

Използване на информация

Амджен си запазва правото и Вие упълномощавате Амджен да използва и прехвърля цялата информация във връзка с Вашето използване на този уеб сайт, както и цялата предоставена от Вас информация по всякакъв начин, който не противоречи на настоящото Споразумение за ползване и на приложимите закони.

Закони за ценни книжа

Този уеб сайт може да включва изявления относно операциите, проспектите, стратегиите, финансовото състояние, бъдещо икономически развитие и търсене на продуктите или услугите на Амджен, както и относно неговите намерения, планове и цели, които са изявления за бъдещето. Тези изявления се основават на определен брой предвиждания и оценки, които са до голяма степен несигурни, много от тях са извън контрола на Амджен. Когато са използвани на този уеб сайт думи като „очаква“, „надява се“, „вярва“, „преценява“, „търси“, „планира“, „възнамерява“ и други подобни изрази имат за цел да определят изявления за бъдещето, които попадат в обхвата на разпоредбите, които се отнасят до безопасността и надеждността на изявления за бъдещето по смисъла на законите за ценни книжа. Уеб сайтът и информацията, която съдържа не представляват оферта, нито покана за оферта за продажба на каквито и да е ценни книжа. Никаква информация, която се съдържа тук няма за цел и не следва да бъде считана за такава, включена в които и да е от документите или материалите, свързани с ценните книжа на Амджен.

ЧРЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ТОЗИ УЕБ САЙТ ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ, РАЗБИРАТЕ ГО И ИЗРАЗЯВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ С НЕГО.

Дата на последна актуализация на Декларацията за поверителност - 11 януари 2016 г.

За получаването на статистическа информация с цел персонализиране на уебсайта и подобряване на използването на този уебсайт от Вас използваме cookies (бисквитки) при първоначална регистрация и такива на трети страни. Като продължавате да използвате този уебсайт без да си промените настройките, Вие се съгласявате да използваме всички cookies или други подобни технологии на уебсайта на Амджен за целите описани в нашата политика, свързана с „cookies“ . Ако искате, по всяко време можете да промените „cookie“ настройките си.